Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC ).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

Od 1.2.2012 toto pracoviště bylo doplněno o školního psychologa. Prostředky na financování této pozice škola získala díky projektu Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb – VIP III. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od 25. 8. 2013 na škole v rámci projektu Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb – VIP III financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pracuje také školní speciální pedagog.

Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školními psycholožkami, školními speciálními pedagožkami a sociálním pedagogem. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy, úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí
 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
 • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Služby ŠPP zabezpečují

Mgr. Iva Přikrylová - výchovná poradkyně I. stupně

(kancelář zástupce ředitele školy pro I. stupeň)

Kontakt:

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 + po domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • spolupráce s třídními učitelkami, asistentkami pedagoga, vyučujícími v dyslektických kroužcích, logo kroužku
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • agenda spojená s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
 • zajištění zápisu žáků do 1. ročníku, vedení přípravného kurzu pro budoucí prvňáky, organizování besedy rodičů budoucích prvňáků s ředitelkou PPP Břeclav

Mgr. Šárka Čeperová - výchovná poradkyně II. stupně

(Přízemí pavilonu 2. stupně, dveře č. 25; Kabinet výchovného poradce II.)

Kontakt:

Pozice: Výchovný poradce pro 2. stupeň
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 109

Konzultační hodiny: pondělí 15:00 - 16:30

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků ( koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v Informačním poradenském středisku Úřadu práce v Břeclavi.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro společné vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.
 • Práce se žáky s výchovnými problémy ve výuce a se žáky ohroženými záškoláctvím a neplněním povinné školní docházky.
 • Metodická podpora vyučujícím při přípravě a realizaci výuky žáků s potřebou podpůrného opatření 1. stupně.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Mgr. Hana Martáková – školní metodik prevence

(1. patro II. stupně, místnost číslo 34)

Kontakt:

Pozice: Preventista sociálně patologických jevů
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 124

Konzultační hodiny: dle dohody

Standartní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového chování na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního preventivního programu. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:
www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.
www.drogy-info.cz

Mgr. Olga Lázoková – školní psycholog

Kontakt:

Pozice: Školní psycholog
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 107

Pracovna: budova 1. stupně - pavilon 2. – 5. tříd (místnost č. 61)

Konzultační hodiny - viz stránka Školní psycholog - ideálně po předchozí domluvě

Mgr. Jana Pláteníková – školní psycholog / speciání pedagog

Kontakt:

Pracovna: budova 1. stupně - pavilon 2. – 5. tříd (místnost č. 61)

Konzultační hodiny - viz stránka Školní psycholog - ideálně po předchozí domluvě

PhDr. Renáta Jurčíková – školní speciální pedagog

Kontakt:

Pozice: Speciální pedagog
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 108

Pracovna: dveře č. 122 (chodba k tělocvičnám)

Konzultační hodiny - viz stránka Školní speciální pedagog - ideálně po předchozí domluvě

Mgr. Bc. Lenka Poláčková - sociální pedagog

Kontakt:

Pozice: Sociální pedagog
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 116

Pracovna: budova 1. stupně - pavilon 2. – 5. tříd, 1. patro (místnost č. 78)

Standartní činnosti sociálního pedagoga

 • práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí
 • práce s dětmi, které vychází ze znevýhodněného prostředí, u těchto dětí se pracuje s nízkou motivací ke vzdělávání, s prospěchovou neúspěšností, nedůsledností ve školní přípravě, nevhodným chováním
 • zprostředkování informací mezi rodinou a školou: komunikace s rodiči i učiteli
 • spolupráce s OSPODEM, městským úřadem, policií, státním zástupcem, zdravotnickým zařízením
 • komunikace s rodiči v obtížné životní situaci
 • pomoc se zajišťováním doučování
 • vyjednávání finanční podpory na aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, PARTNER DĚTEM
 • úzká spolupráce s celým školským poradenským pracovištěm.

 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100