Vzdělávací nabídka pro šk. rok 2024/2025

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 nabízí žákům letošních 5. tříd pro následující školní rok 2024/2025 umístění v běžných 6. třídách, třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo tělesné výchovy.

Běžné třídy 

 • pracujeme na nabídce polytechnické výuky ve všech ročnících (design a konstruování, práce s digitálními technologiemi, práce s technickými materiály) 
 • možnost navýšení počtu hodin výuky tělesné výchovy v 7. ročníku (3 vyučovací hodiny týdně) 
 • konverzace v anglickém jazyce v 7. ročníku 
 • možnost zapojení do naukových i sportovních soutěží 
 • využívání moderního vybavení (odborné učebny, interaktivita, chromebooky, 3D tisk a jiné)
 • využívání moderních výukových metod (badatelství, projektová výuka, čtenářské dílny a další)
 • obohacení výuky o projekty, přednášky, výstavy
 • široká nabídka zájmových kroužků
 • spolupráce se středními školami

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků

 • 4 hodiny anglického jazyka
 • konverzace v anglickém jazyce
 • další cizí jazyk z nabídky školy (němčina, ruština, francouzština)
 • mimoškolní aktivity rozšiřující znalosti a dovednosti v anglickém jazyce
 • příprava nadaných žáků a jejich účast v konverzačních soutěžích
 • návštěvy rodilých mluvčí z anglicky mluvících zemí
 • výuka hudební výchovy a dějepisu metodou CLIL (propojení těchto předmětů s anglickým jazykem)
 • výuka v odborné jazykové učebně a sluchátkové učebně
 • využívání moderních výukových metod 
 • využívání výukových programů cizích jazyků

Vstupní testy z českého a anglického jazyka do této třídy proběhnou na ZŠ Slovácká ve středu 24. dubna 2024 (písemná část), konverzační část testů v pátek 26. dubna 2024. 

Test z anglického jazyka ověří čtení a poslech s porozuměním, znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích a úroveň komunikativních dovedností. 

Test z českého jazyka ověří čtenářskou gramotnost, dovednosti spojené se stavbou a významy slov, osvojení pravopisu a užívání správných gramatických tvarů. 

Z výsledků bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje vynikající výsledky v předmětových soutěžích, mezinárodních projektech a při přijímacích zkouškách na střední školy.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

 • zvýšený počet hodin výuky tělesné výchovy
 • bruslařský a plavecký výcvik po celou dobu docházky na 2. stupeň ZŠ
 • pohybová a kondiční příprava v předmětu sportovní hry
 • mimoškolní aktivity se sportovním zaměřením
 • každoroční lyžařský výcvikový kurz
 • jarní sportovní soustředění
 • práce s talentovanými žáky a jejich příprava na sportovní soutěže
 • využívání nadstandardního sportovního vybavení školy

Vstupní test do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy proběhne v pátek 19. dubna 2024 v prostorách školního hřiště (tělocvičen) ZŠ Slovácká. 

Při testu žák prokáže své tělovýchovné schopnosti, tělesnou kondici a výkony v základních atletických disciplínách. 

Z výsledků testu bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje mimořádné sportovní úspěchy. 

Podrobné informace k testování

Elektronický formulář přihlášky ke vstupním testům

Pečlivě jej vyplňte a odešlete, formulář bude automaticky přijat. Ze školy Vám tedy nebude zaslán email o doručení přihlášky.

Formulář je možné vyplnit nejpozději 31. 3. 2024. Po tomto datu již nebude možné formulář vyplnit a odeslat. 

Otevřít formulář

 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100