• Škola

Historie

2000/2001 | 1995/2000 | 1990/1995 | 1989/1990 | 1984/1989 | 1980/1984 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 | 1976/1979

Nápad postavit školu, je-li dětí mnoho a škol málo, je jistě dobrý. Přeměnit jej ve skutečnost zaslouží ocenění a uznání ať je to v kterékoliv době.

2000/2001

Byl posledním rokem stávajícího ředitele Karla Hemaly ve vedení školy. V září roku 2000 oznámil řediteli ŠÚ v Břeclavi, že tento rok bude poslední, kdy působí ve funkci ředitele a požádal ho o včasné vypsání konkurzu na jím uvolněné místo.

V měsíci únoru 2001 na škola byla vykonána komplexní inspekce. Inspekční team pracoval pod vedením Mgr. Evy Šefránkové. Celkové hodnocení bylo velmi dobré. Výuka cizích jazyků, plánování a řízení školy byly zhodnoceny jako výborné.

V tomto roce jsme opět zlepšily pracovní podmínky žáků, nekvalifikovaní učitelé na škole nepracovali, neaprobovaně bylo vyučováno 13,4%. Učitelský sbor je stabilizovaný, pouze 1,4% ze všech hodin vyučovali důchodci. Ze 774 žáků dojíždělo 152 žáků ze 17 obcí a 306 žáků mimo obvod stanovený naší škole MěÚ. Celkem je to 450 žáků, kteří ve 29 třídách plnili svou školní docházku na jiné škole než jim stanovil obvod jejich obecního nebo městského úřadu. Tento údaj dokazuje dobrou pověst školy mezi rodiči nejen v Břeclavi, ale i v okolních obcích.

1995/2000

Poslední období ve 25-ti leté historii školy byli učitelé i žáci nejúspěšnější. Stabilizovaly se osnovy. Ředitelé si mohli vybrat ze 2 respektive ze 3 učeních programů schválených MŠMT. My jsme si vybrali program „Základní škola“. Po několikaletém úsilí jsme získali právní subjektivitu, což znamenalo větší rozhodovací pravomoci ředitele, samostatné hospodaření s příspěvkem městského úřadu a školského úřadu a samozřejmě větší odpovědnost ředitele. Součástí školy se stala i školní jídelna. Školní jídelna, kde ředitel školy realizoval některé personální a organizační změny. Stabilizoval se učitelský sbor. Na škole nevyučovali nekvalifikovaní učitelé, neaprobovaně se vyučovalo průměrně 10% z odučených hodin. Každoročně jsme našimi učiteli zajišťovali plavecký výcvik žáků 3.-4. tříd, lyžařský výcvik pro žáky 7.tříd a tříd se sportovně nadanými žáky. Učitelé organizovali přebory školy v několika atletických disciplínách a to i pro žáky 1.stupně. Každoročně pokračovala tradice Břeclavské laťky a to i za účasti družstev z jiných okresů. Úspěšní byli žáci v naukových soutěžích a olympiádách i v oblasti výtvarné výchovy.

Každoročně připravily učitelky i se žáky vánoční besídky, které byly přístupné i rodičům.

Dále se uskutečnily dvě celoškolní akademie v Kulturním domě s velmi příznivým ohlasem rodičů. Zavedli jsme možnost rodičům shlédnout vyučování ve všech předmětech a třídách dle jejich výběru. Současně jsme umožnili rodičům výběr třídní učitelky pro žáky budoucích 1.tříd. Škola získala velmi dobrou pověst mezi rodiči žáků, proto jejich počet každoročně vzrůstal, i když na jiných školách se již projevoval pokles populační vlny ze závěru 80. a počátku 90.let. Škola postupně přešla na povinnou devítiletou docházku. Počet vycházejících žáků na střední školy s maturitou dosahoval 60 i více %. Vědomosti žáků v 5.,7. a 9.třídách jsme každoročně ověřovali celostátními testy Kalibro a později též testy Scio. Vždy jako škola jsme dosahovali v celostátním hodnocení zúčastněných škol nadprůměrných výsledků. Pro výuku nepovinného předmětu v 8. a 9. třídách v JA jsme získali rodilého mluvčího z Velké Británie. Školu navštěvovali 2 později 3 žáci s tělës.postižením. Jako pomocného vychovatele jsme získali dva mladé muže plnící civil.službu. Na škole pracují každý rok 2 třídy se sníženým počtem žáků s některými vadami( dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita aj.).

V uvedeném období byly rekonstruovány rovné střechy na střechy valbové a přistavěn ateliér. Třídy byly vybaveny novými lavicemi a stolky. Byla uvedena do provozu učebna s 15 počítači, informační středisko se 4 počítači, 6 počítačů je umístěno v kabinetech a 4 počítače v kancelářích. Dva stávající žáci s těl. postižením mají počítače ve svých třídách. Stejně tak ŠJ je vybavena počítačem a byl zaveden systém objednávání obědů pomocí elektr. čipů.

Přestavba záchodů a sprch ve sportov. pavilonu vyřešila s konečnou platností nelibý zápach těchto prostor. Byl upraven kabinet TV (přístavba sprchy, umývárny pro pedagogy, vybavení počítačem s tiskárnou a programy pro různé počítání výsledků ve sport. soutěžích.).

Výrazně se tím zlepšilo pracovní prostředí učitelů TV.

Ke škole byla přistavěna také posilovna, která je využívána nejen žáky vyšších tříd nejen v hodinách tělocviku, ale i v době jejich zájm.činnosti.

Rozmístění všech učitelů 2.stupně do příslušných kabinetů a rozdělením učitelů 1.stupně do 2 sboroven získali lepší individ. pracov. podmínky.

Změnil se způsob vytápění školy, kdy místo tepel.média páry se používá horká voda. Z bývalé výměníkové stanice jsou postupně budovány prostory pro školní klub.

1990/1995

Celé toto období je poznamenáno změnou školských předpisů, změnami v organizačních strukturách pro řízení školství, ruší se školské odbory ONV, které přechází na referáty OÚ a později na samostatné Školské úřady přímo řízené MŠMT. Byly zrušeny krajské stupně řízení, školní inspekce se stává nezávislou na Školských úřadech. Mění se způsob finančního zajištění provozu školy přidělením nutných částek pro mzdy zaměstnanců. V roce 1991 odchází do funkce Školského referátu MěÚ náš učitel p. Rudolf Jílek. Mění se administrativní pravomoci ředitele školy. Po odstěhování školníka p.Janusze Kalického do vlastního domku nastupuje nový školník p. Jan Kaňa –údržbář Cukrovaru Břeclav a jeho žena jako uklizečka. Od té doby se začíná stabilizovat i kolektiv uklizeček.

Významně se mění osnovy i učebnice ve všech předmětech, nejvíce ve společensko-vědních. Učitelé si mohli vybrat postupně z více alternativních učebnic, zlepšila se skutečná pravomoc ředitelů škol.

Během tohoto období odchází pracovat na Okresní úřad Jiří Pavlov do funkce zástupce přednosty, který se později stává přednostou Okresního úřadu a končí svou politicko kariéru jako senátor za okres Břeclav v Praze. Od 1.5.1995 nastoupila do funkce zástupkyně ředitele pro II. stupeň p.uč. Miluše Veverková a do funkce výchovné poradkyně p.uč. Zdeňka Doležalová. Na Gymnázium Břeclav přešly naše učitelky Ludmila Geršlová, Aranka Flachbartová a Anna Škapová. Později odešla ještě učitelka Yveta Románková k Pohraniční policii, stejně jako vychovatelka Dana Ošmerová. Manažera ke stavební firmě odešel vykonávat Jaroslav Dvořáček a na střední odborné učiliště v Břeclavi přešla Soňa Hýžová. Motivem odchodu těchto učitelů byly především lepší finanční podmínky v jiných odvětvích.

Trvale vynikajících výsledků dosahovali učitelé TV, VV a některé učitelky na 1.stupni. Dobře se nám dařilo materiálně i personálně zajišťovat výuku cizích jazyků, ale i v ostatních předmětech patřila škola mezi nejlepší v okrese. Výraznou pozornost věnoval ředitel školy i zástupkyně pravidelné kontrole úrovně čtení, počítání a psaní ve všech třídách na 1.stupni. Od roku 1991 byla zrušena funkce vedoucí vychovatelky ŠD a nahrazena prací zástupkyně ředitele p.Hanou Bláhovou.

V hospodářské oblasti byly podlahy v obou tělocvičnách natřeny protiskluzovým nátěrem.

1989/1990

Byl to rok, kdy došlo v listopadu 1989 a následujícím období k zásadním celostátním změnám v oblasti politické i ekonomické po brutálním zásahu policie proti demonstrujícím studentům v Praze dne 17.listopadu 1989. Tyto události ovlivnily dění i na naší škole. Iniciativně někteří učitelé založili na škole Občanské fórum asi z 8-10 pracovníků školy. Toto požadovalo realizování mnoha vnitřních změn ve škole. Odpolitizování školy neklasifikování občanské nauky a dějepisu v 8.třídách, zrušení výuky ruštiny a nahrazení její výuky jazykem anglickým nebo německým.

K 5.lednu 1990 odešla z vedení do starobního důchodu Ludmila Krutáková a na její místo nastoupila Hana Bláhová. Byla zrušena organizace KSČ, ROH, SČSP a PO SSM.

Všichni učitelé tajným hlasování na schůzi svolané Občanským fórem vyslovili důvěru řediteli školy Karlu Hemalovi a zástupci ředitele Jiřím Horníkovi.

V jarních měsících roku 1990 odvolal nadřízený úřad –Okresní národní výbor všechny ředitele v okrese z jejich funkcí a vypsal konkurzy na tato místa. Proto od 1.8.1990 byl na základě tohoto řízení jmenován radou ONV ředitelem školy opět Karel Hemala. V únoru nastoupila na školu jako učitelka Jiřina Bartošicová, která byla odvolána z funkce okresní školní inspektorky a na OŠMT ONV odešel do funkce inspektora učitel PaedDr. Vladimír Balajka.

V tomto roce se výrazně zlepšila zásluhou učitelky Dagmar Malinové úroveň výuky výtvarné výchovy. Z pátých ročníků poprvé byli přijímáni žáci do víceletého gymnázia. Z naší školy bylo přijato 10 žáků.

Neuskutečnily se výměnné pobyty žáků plánované se školou v Delitzi (NDR). A družební styky se školou v Trnavě na ulici Učeného tovaryšstva nepokračovaly. SRPŠ pracovalo pod vedením Jany Horké. Jeho činnost směřovala především k materiální, finanční a brigádnické pomoci škole. K 31.8.1990 byla zrušena pionýrská organizace SSM, z jejího vedení odešel uvolněný vedoucí Jan Kocáb. Během prázdnin školu opustila paní Ludmila Líčeníková st. a byla jmenována ředitelkou školy ZŠ Dukelská. Dále pak ve stejném termínu odešla do funkce ředitelky školy na Školní ul. Břeclav p.uč. Jindřiška Bergerová.

1984/1989

Od 1. prosince1984 nastaly výrazné změny ve vedení školy. Dosavadní ředitel Milan Vinklárek byl jmenován okresním školním inspektorem. Na jeho místo nastoupil zástupce ředitele ze ZŠ Břeclav na Kupkově ulici – Karel Hemala. Jeho zástupcem pro řízení 2.stupně se stal Jiří Horník, současná zástupkyně Květoslava Nešporová přešla na ZŠ Kupkova. Zástupkyní pro řízení 1.stupně zůstala Ludmila Krutáková, ved.školní družiny Květoslava Lépová a SRPŠ pracovalo pod vedením Zdeny Šálkové.

Rok 1985 byl poznamenán nácvikem a organizací místní, okresní a celostátní Spartakiády. Na jaře roku 1985 bylo zahájeno vyučování TV na školním hřišti, které se ještě stále zlepšovalo (zatravnění, zavlažování, japexové rozběžiště aj.).

Nejúspěšnější oblastí činnosti ve výše uvedeném období byla tělesná výchova a sport. Na těchto výsledcích se nejvíce podíleli učitelé Jiří Horník, Jiří Pavlov, Vladimír Balajka a Iva Jobánková. Dále pak vysoké procento žáků nastupujících do středních škol s maturitou 48-56%. S mimořádným úspěchem skončilo Pedagogické čtení učitele Jaroslava Totuška „Práce kroužků elektrotechniky a programování“, které získalo v celostátním kole 2. místo. V červnu 1987 byly zahájeny opravy střech všech pavilonů, schodů, přebudování části chlapeckých sprch na záchody, úprava výměníkové stanice, vybudování fotokomory. Na škole byly v provozu 3 počítače typu Ondra.

V roce 1986 přijeli předat diplomy a pobesedovat s žáky zástupci MŠMT, ÚV ČSTV, Čs. rozhlasu, které doprovázeli manželé Dana a Emil Zátopkovi, mistr Evropy v chůzi Josef Doležal. Vyznamenáni Okresního výboru odborového svazu a Okresního národ. výboru dostali Jaroslav Totušek, Jiří Pavlov a Marie Ohnoutková. Další rok navštívili školu k ocenění sportovních výsledků Josef Pribilinec, Ludvík Daněk a trenér chodců Josef Benčík a běžkyně Gabriela Sedláková.

Byly vyměněny hlavní vchodové dveře a zavedeny na všech chodbách pitné fontánky. Zpřísněním klasifikačních požadavků škola počtem vyznamenaných žáků i žáků neprospívajících, se zařadila mezi ne právě dobře hodnocené školy avšak úspěšnost u přijímacích zkoušek na střední školy, prospěch přijatých žáků v prvním roce studia a výsledky předmětových olympiád byly dokladem dobrých výsledků učebně-výchovné práce této školy.

Každoročně učitelky 1.stupně organizovaly kurzy plavání a tělocvikáři 6.-9.tříd 3-6 turnusů lyžařských kurzů.

V roce 1987-1989 přijeli na školu zástupci MŠMT a Čs. rozhlasu se známými atlety předat za dosažené výsledky v Poháru Čs. rozhlasu medaile, diplomy a poháry. Školu mimo jiné s nimi navštívil Imrich Bugár, Josef Doležal, J.Uvízl.

Byly obloženy některé části chodeb dřevem, v jedné tělocvičně vyměněna celá poškozená podlaha po zatékání a druhá byla opravena.

1979/1980

Fluktuace učitelů byla značná. Lépe se jí podařilo řešit přijetím učitelek-důchodkyň na 1.stupeň. Zajímavým údajem je téměř 32% žáků s vyznamenáním. Ke studiu na středních školách bylo přijato 54% vycházejících žáků. Zvláštností tohoto školního roku bylo, že žáci vycházeli nejen z 9.tříd, ale vycházeli i žáci z 8.tříd, celkem tedy 126.

Práci školy výrazně ovlivnil nácvik na Spartakiádu. Nacvičovalo 11 učitelů a 380 žáků. Vítězem 3.ročníku Břeclavské laťky se stala ZŠ z Hodonína. V lednu a v únoru vykonal na škole 1.inspekci okresní školní inspektor Jan Valenta. Opět se na škole vyskytlo onemocnění infekční žloutenkou.

1980/1984 Školní hřiště stále nebylo dokončeno, i když výrazně pomáhali brigádnickou činností členové SRPŠ. Uskutečnila se následná školní inspekce okresního školního inspektora Jana Valenty.

Na škole byla jedna ze tří devátých tříd v okrese, protože končila docházka do deváté třídy a začínala osmiletá školní docházky.

Školu navštívila delegace komsomolců z Charkova a pak delegace pracovníků Bulharského kulturního střediska v Praze.

V únoru 1982 poprvé vyhráli žáci naší školy 4.ročník Břeclavské laťky.

Byl vybudován byt pro školníka, na jehož místo nastoupil Janusz Kalicki. Je konstatováno zhoršení spolupráce rodičů se školou. Na škole bylo opět několik případů infekční žloutenky. Škola dosáhla výborných výsledků ve sportovních soutěžích.

Začaly se projevovat již různé stavební závady způsobené špatnou prací, zvláště na střechách všech 7 pavilonů. První pokusy o nápravu u jednoho ze 7 pavilonů podniklo ještě stávající vedení. Stále pokračovala výstavba školního hřiště, každý rok se konala dvě branná cvičení – celodenní až do roku 1989/90. Škola se zařadila dosaženými výsledků v naukových soutěžích mezi úspěšné školy okresu. Se souhlasem ONV pracovaly na škole tzv. sportovní třídy bez statutu MŠMT. Opět vykonal tématickou inspekci okresní školní inspektor se zaměřením na péči o mladé a nekvalifikované učitele. Krajský inspektorát bezpečnosti práce při kontrole zjistil řadu nedostatků, za což finančně postihl ředitele školy a odpovědnou pracovnici MěNV.

1978/1979

Vedení školy se nezměnilo. Všichni žáci byli v tomto roce potěšeni 3 týdenními zimními prázdninami, vzhledem ke státní energetické krizi.

Školu v září navštívila delegace portugalských žen a v listopadu delegace konžských žen. Žáci, žákyně i učitelé oslavili 60.výročí vzniku ČSR programem připraveným pro 1.-5. postupný ročník a pro 6.-9.postupný ročník.

Nepříjemnou událostí tohoto roku bylo i onemocnění několika žáků infekční žloutenkou a s tím související karanténní opatření.

Opět byl organizován druhý ročník Břeclavské laťky jehož vítězem se zase stalo družstvo ZŠ Kupkova Břeclav.

1977/1978

4. listopadu 1977 byla slavnostně škola otevřena za přítomnosti nejvyšších školských a stranických představitelů okresu a zároveň odhalen pomník Přátelství před školní budovou.

Protože se ve škole zvýšil počet tříd byla ke stávajícímu vedení jmenována do funkce zástupce ředitele pro 2.stupeň Květoslava Nešporová. Po odchodu Dr. Šebely se stala výchovnou poradkyní Ludmila Líčeníková.

V únoru 1978 uspořádala škola 1.ročník halového přeboru jednotlivců a družstev ve skoku vysokém nazvaný „Břeclavská laťka“. Prvním vítězem se stali žáci ZŠ Břeclav Kupkova z devíti zúčastněných ZŠ a deseti družstev.

24.března se na škole uskutečnila okresní oslava Dne učitelů v nově otevřené školní jídelně.

Byla vyprojektována výstavba školního hřiště a v tomtéž roce ještě zahájena.

1976/1977

Byla poprvé otevřena Základní škola v Břeclavi na sídlišti Říjnové revoluce. Ředitelem školy byl jmenován Milan Vinklárek, zástupkyní ředitele Ludmila Krutáková, výchovným poradcem PhDr. Vladimír Šebela. Oddělení školní družiny vedla Květoslava Lépová. Na škole byly založeny základní organizace ROH, KSČ, SČSP, SSM, PO SSM a Sdružení rodičů a přátel školy.

Školu postavily Pozemní stavby Gottwaldov, závod Hodonín dle projektu zpracovaného Stavoprojektem Brno. Stavba byla zahájena v červnu 1974. Při zahájení výuky v roce 1976 nebyla škola stavebně dokončena. Především chyběla školní jídelna, tělocvičny, odborné učebny, školní dílny, školní družina a výměníková stanice. Školní hřiště se ještě vůbec nezačalo stavět.

Nejlepších výsledků v prvním roce dosáhli žáci v tělovýchovných soutěžích a tím byl dán základ pro budování sportovního zaměření školy.

Při dokončování výstavby a při vnitřních úpravách též pomáhaly místní závody, brigádnickými pracemi (Gumotex, Okresní podnik služeb, Lokomotivní depo ČSD a další).

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Martin Janošek
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100