Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení na SŠ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 • kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé jednotlivých středních škol do 31. 1. 2019
 • do bodového hodnocení se započítávají tyto výsledky:
  • výsledky z posledních tří vysvědčení
  • výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (popř. zkoušky školní, je – li uložena), ředitel školy může stanovit tzv. nepodkročitelné minimum
  • další důležité skutečnosti (např. výborné výsledky z naukových olympiád a soutěží)
 • pokud má uchazeč či jeho zákonný zástupce datovou schránku, je střední škola ze zákona povinna komunikovat jejím prostřednictvím

Přihlášky:

Přihlášky žák obdrží ve škole po pololetním vysvědčení.

Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

 • na přední  straně již budou vyplněny základní údaje o uchazeči, na zadní straně škola uvede prospěch z posledních tří vysvědčení, včetně razítka a podpisu ředitelky školy
 • doplníte:
  • názvy a adresy SŠ  a obory vzdělání – podle webových stránek SŠ nebo Atlasu školství
  • podpisy (uchazeče, zákonného zástupce),
  • v případě požadavků SŠ také lékařské potvrzení 
  • Pokud má žák specifické vzdělávací potřeby, je k úpravě přijímací zkoušky nutné přiložit k přihlášce platné  doporučení PPP (SPC) se stanoveným druhým stupněm podpůrného opatření.
  • Významná místění (nejméně v okresních kolech) naukových soutěží a olympiád se dokládají formou samostatné přílohy nebo přiložením diplomu
  • pořadí škol na přihlášce je důležité pouze kvůli termínu konání jednotné přijímací zkoušky (pro první školu platí první termín, pro druhou školu druhý termín)

Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže škol.

Obě přihlášky musí být totožné (se stejným  pořadím škol).

Každý uchazeč podává dvě přihlášky do 1. 3. 2019.

Přihlášky je možno zaslat poštou, nebo dodat do školy osobně, vždy je dobré nechat si vystavit doklad.

Přijímací zkoušky:

 • žáci hlásící se do maturitních oborů konají státní jednotné přijímací zkoušky,
 • čtrnáct dní před termínem zkoušky musí každý uchazeč obdržet pozvánku k přijímacím zkouškám,
 • každý uchazeč skládá jednotnou přijímací zkoušku maximálně dvakrát,
  a to v termínech 12. a 15. dubna 2019, z obou pokusů se započítává ten lepší,
 • v prvním termínu koná uchazeč zkoušku na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako první,
  v druhém termínu na SŠ, kterou uvedl jako druhou.

V případě závažných zdravotních problémů, které uchazeči nedovolí účast v jednotlivých kolech přijímacího řízení, je nutno do 3 dnů zaslat řediteli školy písemnou omluvu. V případě, že tato bude uznána, je náhradní termín konání přijímacích zkoušek stanoven na 13. a 14. 5. 2019.

Jednotná přijímací zkouška prověřuje znalosti z českého jazyka a matematiky. Délka trvání testu je pro češtinu stanovena na 60 min., pro matematiku pak na 70 min. Maximální počet bodů z obou testů je 100 (50 bodů za každý z nich).

Povolené pomůcky: zveřejní Centrum - CVVM (CERMAT), většinou černě nebo modře píšící propiska, nesmí propíjet ani být gumovací, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, pro matematiku jsou povoleny rýsovací potřeby.

Je zakázáno mít u sebe mobily, kalkulačky, chytré hodinky….

Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří nejméně 60% z celkového počtu bodů (GSP 40%).

Po přijímacích zkouškách:

Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují formou veřejného vydání seznamu přijatých uchazečů (nejdříve 22. dubna).

Výsledky zveřejní CVVM pro školy do konce dubna 2019, ředitel školy posléze ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů – nejzazší termín je tedy 2. 5. 2019.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, nepřijatým uchazečům bude písemně zasláno rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se lze do 3 dnů písemně odvolat.

Do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je nutno odevzdat tzv. zápisový lístek, který nelze vzít zpět (výjimkou je pouze úspěšné odvolání).

V případě neúspěchu v 1. kole může uchazeč podat přihlášky na SŠ, které vyhlásí 2. kolo, na přihláškách uvede pak vždy jen 1 školu.

SŠ může vypsat ještě školní přijímací zkoušky (své vlastní), a to ve dvou termínech 12. - 28. 4. 2019 (případně do 30. 4. u oborů s výučním listem).

Po uzavření 1. kola může ředitel SŠ vyhlásit libovolný počet dalších kol. V těchto kolech si žáci opět podávají přihlášky sami, a to v libovolném počtu.

Zápisový lístek:

Zápisový lístek vydává uchazečům ZŠ nebo krajské úřady. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení. Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019:

Termín

Aktivita

do 31. ledna 2019 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. března 2019 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky  (odesílá uchazeč)
od 22. do 30. dubna 2019 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2019 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
15. dubna 2019 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
13. května 2019 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
14. května 2019 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

U přijímacích zkoušek přeji všem hodně úspěchů,

Mgr. Šárka Čeperová

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Iva Jobánková
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100